• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

ความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กร

admin      -

ความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กร

ความแตกต่างในวัฒนธรรมองค์กรระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆของโครงการและระบบราชการที่ซับซ้อนของหน่วยงานราชการไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้งานของเราหนักขึ้น แหล่งข่าวระบุว่าบทเรียนจากเฟสแรกได้รับความสนใจจากคู่ค้าหลักของโครงการ พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในหมู่เจ้าหน้าที่และหาแนวทางแก้ไขความแตกต่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของพวกเขาคือความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับประเด็นปัญหาอันใหญ่หลวงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลายภาคส่วนของประเทศไทยได้รับรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วแหล่งข่าวกล่าวและประชาชนได้เริ่มเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม