• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นสูง

admin      -

ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นสูง

กรมสุขภาพจิตมหาวิทยาลัยมหิดลและ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการวิจัยและความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาและผู้ป่วยจิตเวชทางนิติเวชในประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักจิตเวชกล่าวว่าดร. เกียรติภูมิวงศ์กิจ สถาบัน Rajanukul ของสถาบันได้ดำเนินการโครงการนำร่องในการทำเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสี่คน

ที่มีความพิการทางสติปัญญาผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมสองรายและคนที่มีความหมกหมุ่น 3 คน หลังจากสามเดือนในโครงการผู้เข้าร่วมทุกคนได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 100 และในขั้นพื้นฐานและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นสูง ร้อยละ 88.98 ดีขึ้นทักษะทางสังคมที่จำเป็นในการโต้ตอบกับชุมชนเขากล่าว